Deel deze pagina met

Voorwaarden

Voorwaarden KennisCloud
Het online platform van de KennisCloud (www.kenniscloud.nl) wordt ontwikkeld en beheerd door de Bibliotheek Midden-Brabant. De Bibliotheek Midden-Brabant vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft de Bibliotheek Midden-Brabant voorwaarden opgesteld die van toepassing zijn op de website van de KennisCloud en waar iedere gebruiker zich aan dient te houden.

Door uw gebruik van de KennisCloud, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. De Bibliotheek Midden-Brabant heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

Gebruik KennisCloud
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. 

Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de Bibliotheek Midden-Brabant gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de Bibliotheek Midden-Brabant

De Bibliotheek Midden-Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de KennisCloud. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door de Bibliotheek Midden-Brabant niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.  

De Bibliotheek Midden-Brabant garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand

Auteursrecht
Het is alleen toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen met bronvermelding. U mag geen werken, afbeeldingen en andere media plaatsen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden. U vrijwaart de Bibliotheek Midden-Brabant tegen alle aanspraken van derden. 

Content
Het online platform van de KennisCloud (www.kenniscloud.nl) wordt ontwikkeld en beheerd door de Bibliotheek Midden-Brabant. De bijdragen van de gebruikers vormen mede de content van de KennisCloud  en zijn daarmee deel van het publiek domein. Door plaatsing van enige content op de site geeft de gebruiker de KennisCloud een blijvende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook met bronvermelding te blijven gebruiken en openbaar te maken.

Gedragsregels
De Bibliotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om (1) bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en (2) om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

  • discriminerende of beledigende bijdragen

  • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen

  • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon

  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers

  • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert

  • het zich voordoen als een andere persoon

  • het plaatsen van commerciële boodschappen

  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe

  • het publiceren, uploaden en/of verspreiden van pornografische, fascistische racistische en overige aanstootgevende uitingen

U mag de KennisCloud alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Dat houdt in dat de gebruiker altijd een persoon moet zijn en geen organisatie. Ook het onderwerp van een kennisgroep moet over een thema gaan en niet over een organisatie.

Adverteren, inclusief vacatures, is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht
De Bibliotheek Midden-Brabant is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op de KennisCloud, noch in Nederland, noch daarbuiten.

De Bibliotheek Midden-Brabant sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het de KennisCloud dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het platform te gebruiken en/of te raadplegen.

Het KennisCloud online platform wordt beheerd door de Bibliotheek Midden-Brabant. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de KennisCloud vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

Door gebruik van de KennisCloud aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de Bibliotheek Midden-Brabant in geval de Bibliotheek Midden-Brabant (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval de Bibliotheek Midden-Brabant dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Privacy
De Bibliotheek Midden-Brabant respecteert de privacy van de bezoekers van de KennisCloud en zorgt ervoor dat ze de persoonlijke informatie die wordt verschaft, discreet en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelt.

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven, bijvoorbeeld als persoonlijke profielgegevens. Deze gegevens worden alleen gepubliceerd op de website en niet in een andere context aan derden verstrekt. Daarnaast gebruikt de KennisCloud de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan de Bibliotheek Midden-Brabant. Uw gegevens worden dan niet voor dat doel gebruikt.

Cookies
Uw bezoek aan deze website kan worden bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Als u de website voor het eerst bezoekt krijgt u een melding van het feit dat we een cookie hebben geplaatst. Cookies die geplaatst worden door de site van de KennisCloud worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.